Algemene voorwaarden

Lucky Dog Car Club Algemene Voorwaarden

Lucky Dog Car Club logo

1.0 Lucky Dog Car Club

Lucky Dog Car Club functioneert als een platform waar iedereen, naast het aanbieden van oldtimers, onderdelen, automobilia en bedrijfsvermeldingen ook kan zoeken in het aanbod van oldtimers, onderdelen, en automobilia. Lucky Dog Car Club is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Lucky Dog Car Club dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, alsmede de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers om objecten te kopen.

Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Daarnaast zijn onze diensten alleen toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht, dan wel zij voor die rechtshandeling handlichting hebben verkregen.

Lucky Dog Car Club probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Lucky Dog Car Club is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de website van Lucky Dog Car Club. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers en/of adverteerders, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Lucky Dog Car Club en al haar personeel, managers en tussenpersonen, van vorderingen in welke vorm dan ook, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, die verband houdt met zulke geschillen.

2.0 Links naar externe websites of diensten van derden

De site bevat links (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Deze links kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Lucky Dog Car Club advertentie. Lucky Dog Car Club heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze externe websites. Op deze externe websites valt u onder de regels van die betreffende site. Denk hierbij ook aan uw privacy. Mocht u gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners, dan valt uw gebruik daarvan onder de regels van de desbetreffende dienstverlener. Lucky Dog Car Club heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

3.0 Gebruik van de (inhoud van) de website van Lucky Dog Car Club

Lucky Dog Car Club promoot haar website en de inhoud daarvan welke mogelijk uw materiaal bevat, en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties, voor promotie, weer te geven op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen dus, delen van uw advertentiemateriaal bevatten.
Lucky Dog Car Club kan uw materiaal aanpassen zodat het mogelijk wordt deze toegankelijk te maken voor mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het niet toegestaan om de website van Lucky Dog Car Club of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van (delen van) de inhoud van de website, anders dan in lijn met het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Lucky Dog Car Club, een (substantieel) gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of (niet-)substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (links naar) Lucky Dog Car Club advertenties en bedrijfsvermeldingen op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of berichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media, social media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 10 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 10 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze voorwaarden, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van Lucky Dog Car Club.

4.0 Handelen in strijd met de voorwaarden van Lucky Dog Car Club

Lucky Dog Car Club behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Lucky Dog Car Club in strijd handelt met haar algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Lucky Dog Car Club om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Lucky Dog Car Club kan onder meer één of meer van de volgende acties ondernemen, al dan niet na voorafgaande waarschuwing:

 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief;
 • schorsing van het account;
 • beperken van functionaliteiten (bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland en/of België);
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden).

Voorbeelden van overtredingen van de voorwaarden zijn:

 • advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden;
 • advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst;
 • (gratis) advertenties die dubbel zijn geplaatst;
 • (betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden;
 • Advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden;
 • Advertenties die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van derden;
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders of gebruikers versturen via de website van Lucky Dog Car Club;
 • gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers;
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze voorwaarden en/of (web)ethiek handelen.

5.0 Regels voor het plaatsen van een advertentie

5.1 Algemeen

 • U dient een omschrijving te geven in de advertentietekst van het product of dienst dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.
 • Plaats uw advertentie in één categorie/subcategorie, en maak voor elk product of dienst een aparte advertentie en plaats deze in de juiste categorie/subcategorie.
 • Het plaatsen van dubbele gratis advertenties is niet toegestaan. Dubbele gratis advertenties kunnen worden verwijderd.
 • Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u om uw advertentie te verwijderen zodat Lucky Dog Car Club enkel actueel aanbod bevat.
 • Het is niet toegestaan advertenties op Lucky Dog Car Club te plaatsen anders dan door op de wijze zoals door Lucky Dog Car Club aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url en/of aanstootgevende, religieus- en/of politiek getinte teksten.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of dienst, of inbreuk maken op rechten van derden.
 • Als u een advertentie plaatst, blijft deze tenminste 60 dagen op Lucky Dog Car Club staan. Voordat uw advertentie afloopt, ontvangt u een e-mail waarmee u de advertentie gratis kunt verlengen met nog eens een termijn van 60 dagen. Uw advertentie wordt automatisch verwijderd als u niet tijdig reageert op deze e-mail. De nieuwe advertentietermijn van 60 dagen gaat in op het moment dat u de advertentie verlengt.
 • Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van een eventueel advertentietarief.
 • Indien u tussentijds zelf uw advertentie verwijdert, heeft u geen recht op restitutie van het advertentietarief.

5.2 Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust, is niet toegestaan.
 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op Lucky Dog Car Club. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, bied het dan niet aan.
 • U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

5.3 Vergelijkingen en misleidende teksten

 • De omschrijving van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende omschrijvingen zijn alle omschrijvingen die het object of dienst die u verkoopt niet goed beschrijven.
 • In de omschrijving mag u het aangeboden object vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object.

5.4 Niet toegestane informatie in advertentie

 • Advertenties voor objecten en diensten die verboden zijn volgens de wet of de voorwaarden van Lucky Dog Car Club zijn niet toegestaan.

  Verboden en verdachte objecten en diensten
  • Aanstootgevend materiaal ;
  • Alcohol;
  • Beschermde dieren, producten van dieren en planten;
  • Defecte en/of teruggehaalde objecten; tenzij dat expliciet is aangegeven in de advertentietekst;
  • Dieren;
  • Drugs;
  • Eigendom van de overheid en/of derden;
  • Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen;
  • Geneesmiddelen;
  • Gestolen goederen;
  • Illegale objecten en activiteiten;
  • Kans- en piramidespelen;
  • Actuele kentekenbewijzen, en kentekenbewijzen uit het zogenaamde “slapende bestand” RDW;
  • Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid;
  • Medische hulpmiddelen;
  • Mensen, lichaamsdelen – en stoffen;
  • Diensten en/of objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
  • Politieke inhoud;
  • Pornografische en erotische inhoud;
  • Religieuze inhoud;
  • Tabak;
  • (Valse) valuta, waardepapieren en postzegels;
  • Verdovende middelen;
  • Verzendlijsten en persoonlijke gegevens;
  • Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten.
 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, u dient hiervoor de bedrijfsvermelding te gebruiken.
 • Het is toegestaan om enkele bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden, indien deze gegevens echter praktisch of feitelijk identiek zijn aan een bedrijfsvermelding, u dient hiervoor de bedrijfsvermelding te gebruiken. Lucky Dog Car Club behoudt zich dienaangaande het eindoordeel en kan een advertentie desgewenst zonder nadere aankondiging verwijderen.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:
  • die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet (met name) gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
  • waaruit blijkt, of kan worden afgeleid, dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

6.0 Prijs en betaalmethoden in advertentie

 • Verkopers mogen kopers niet verzoeken contant geld op te sturen. Verkopers mogen kopers niet vragen contant geld te sturen via contante overboekingsservices (overboekingsservices die niet zijn gelieerd aan een bank) zoals Western Union of MoneyGram. Verkopers mogen niet verzoeken om betalingen via Greenzap.com of e-gold. Verkopers mogen evenmin verzoeken om betalingen door het overdragen van tegoeden van een vooruitbetaalde creditcard of bankpas.
 • Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW (omzetbelasting) aan te geven.

7.0 Bescherming van intellectuele eigendom

Op Lucky Dog Car Club wordt een groot aantal producten en diensten aangeboden door particulieren en bedrijven in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Verenigde staten en mogelijk ook andere landen. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Lucky Dog Car Club verwijderd.

Om een melding van inbreuk in te dienen bij Lucky Dog Car Club, stuurt u een e-mail naar info@luckydogcarclub.nl met als onderwerp “inbreuk rechten”. In deze e-mail geeft u de advertentie(s), bedrijfsvermelding(en) aan die mogelijk inbreuk maken op uw geschonden eigendomsrechten, voorzien van een handtekening en documentatie waaruit uw recht onomstotelijk blijkt. De informatie moet Lucky Dog Car Club in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te identificeren.

8.0 Verboden of verdachte objecten en diensten

Lucky Dog Car Club is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Lucky Dog Car Club is hierbij niet betrokken. De (ver)koop van goederen en diensten via Lucky Dog Car Club is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving en mits zij niet voorkomen op onze lijst van verboden objecten en diensten (zie artikel 5).
Let op: dit is een richtlijn! U dient zelf te controleren of u het object/dienst mag aanbieden of (ver)kopen. Als gebruiker van Lucky Dog Car Club bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan.

9.0 Misbruik van Lucky Dog Car Club

Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u deze te melden via e-mail aan info@luckydogcarclub.nl; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u tevens melden via info@luckydogcarclub.nl en uiteraard de politie.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in onze voorwaarden dan kunnen wij, indien wij daartoe aanleiding zien, onder meer de hieronder genoemde maatregelen treffen:

 • Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;
 • Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van Lucky Dog Car Club te weren;
 • Om Lucky Dog Car Club en haar gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de Wet ons toestaat.

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. Om veiligheidsredenen en ter bescherming van ons zelf en onze gebruikers kan Lucky Dog Car Club haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties/bedrijfsvermeldingen). In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van Lucky Dog Car Club te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van Lucky Dog Car Club door gebruikers.

10.0 Materiaal

Lucky Dog Car Club bevat gegevens van ons, van u en van andere adverteerders. U gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal en informatie op Lucky Dog Car Club geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Lucky Dog Car Club. Sommige geplaatste advertenties kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of al dan niet aan ons gelieerde websites. Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw advertenties getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen. Wij hebben het recht om uw advertentie te verwijderen indien wij via een van onze websites een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet- en/of regelgeving dan wel onze voorwaarden.

11.0 Niet toerekenbare tekortkoming en aansprakelijkheid

11.1 Niet toerekenbare tekortkoming

Van een niet toerekenbare tekortkoming is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Lucky Dog Car Club, en verder iedere niet voorziene omstandigheid waardoor van ons redelijkerwijs niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

Onder deze omstandigheden worden onder meer verstaan: technische storingen, (computer)storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van de diverse medewerkers of overig personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen; doch zijn daartoe niet beperkt.

In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Lucky Dog Car Club het recht om hetzij de opdracht op te schorten voor de duur van de belemmering, hetzij de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel buitengerechtelijk of door rechterlijke tussenkomst te laten ontbinden. Lucky Dog Car Club is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De opdrachtgever is in dat geval gehouden de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten, dan wel de overeengekomen vergoeding aan Lucky Dog Car Club te voldoen.

11.2 Aansprakelijkheid

Tenzij sprake is van opzet of grove schuld wordt door Lucky Dog Car Club geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook aanvaard. Voor zover enige aansprakelijkheid toch van toepassing zou zijn, is deze beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Lucky Dog Car Club inzake diens aansprakelijkheidsverzekering in dat specifieke geval daadwerkelijk uitkeert. Voor het geval een door de Nederlandse overheid ingesteld rechtscollege ondanks de voorgaande twee zinnen mocht bepalen dat Lucky Dog Car Club een schadebedrag dient uit te keren, ook al gaat de aansprakelijkheidsverzekeraar in dat specifieke geval niet tot enige uitkering over, geldt dat het alsdan uit te keren bedrag in geen geval hoger zal zijn dan de daadwerkelijk door Lucky Dog Car Club in dat geval daadwerkelijk genoten omzet over de 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheid.
U vrijwaart Lucky Dog Car Club voor aanspraken van derden, waaronder uw eventuele cliënt, volgend uit het verrichten van handelingen voortvloeiend uit de overeenkomst en stelt Lucky Dog Car Club in voorkomende gevallen schadeloos.
Lucky Dog Car Club is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken of hebben beperkt, is Lucky Dog Car Club gerechtigd, en daartoe door opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking (mede) namens u te aanvaarden.

U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op Lucky Dog Car Club afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle (impliciete) garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Lucky Dog Car Club Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

12.0 Persoonsgegevens en privacy

12.1 Persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van Lucky Dog Car Club gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers in de Europese Unie. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van ons marketingmateriaal en dat van aan ons gelieerde websites, tenzij u ons meldt dat u zulke berichten liever niet wenst te ontvangen.

Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van Lucky Doc Car Club, zoals www.luckydogcarclub.nl te laten werken en om de veilige handel via Lucky Dog Car Club te bevorderen. Lucky Dog Car Club is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer u gebruik maakt van onze website voert u mogelijk persoonlijke informatie in bij het aanmaken van uw account. De volgende gegevens kunnen mogelijk binnen onze systemen opgeslagen worden:

 • UW NAW gegevens
 • Uw IP adres
 • Uw e-mailadres
 • Uw adres, postcode en woonplaats
 • Uw telefoonnummer
 • Uw KvK nummer
 • Uw BTW nummer
 • Uw bankrekeningnummer

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen via de optie mijn account als u ingelogd bent op de website van Lucky Dog Car Club. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden dan kunt u dit melden middels een e-mail gericht aan info@luckydogcarclub.nl wij verwijderen dan uw account uit de webapplicatie.

Reacties op advertenties, en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder, bevatten uw e-mailadres.

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor handel in oldtimers, onderdelen en automobilia op de website van Lucky Dog Car Club, onze promotieacties en prijsvragen, indien u daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt;
 • het bevorderen van veilige handel via op de website van Lucky Dog Car Club en het opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via op de website van Lucky Dog Car Club;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van deze voorwaarden;
 • het afdwingen van naleving van onze voorwaarden en/of beleidsregels;
 • het innen van vergoedingen;
 • het meten van de gebruikerservaring en belangstelling voor onze diensten;
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates;
 • het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen;
 • indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclame-uitingen, afkomstig van zorgvuldig door ons geselecteerde partijen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de diensten van Lucky Dog Car Club of door u opgegeven voorkeuren

12.2 Cookies

Onze service providers en/of wijzelf kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) of webbakens (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) op sommige van onze webpagina’s.

Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen. Webbakens doen eigenlijk vrijwel hetzelfde als cookies.

Lucky Dog Car Club gebruikt verschillende cookies met name voor gebruik van google analytics, social media knoppen en gebruik van terug buttons in advertenties naar zoekresultaten. Cookies verdwijnen binnen een paar uur, andere kunnen voor langere tijd op uw pc, tablet of mobile device blijven staan. U kunt cookies zelf binnen uw browserinstellingen verwijderen, voor de wijze waarop dit moet gebeuren verwijzen wij u naar de leverancier van de betreffende webbrowser.

Mocht u bepaalde cookies weigeren, dan kan het voorkomen dat bepaalde functionaliteit binnen op de website van Lucky Dog Car Club niet meer functioneert.

12.3 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met externen ten behoeve van gezamenlijke dienstverlening (zoals registratie, transacties en klantenservice), om gezamenlijk potentieel illegale handelingen en inbreuken op onze voorwaarden op te sporen en te voorkomen en ook om met hen tot afstemming te komen ten aanzien van onze producten, diensten en communicatie.

Deze groepsmaatschappijen zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om commerciële informatie over hun producten en diensten aan u te doen toekomen, indien u op enig moment gebruik heeft gemaakt van hun dienstverlening.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met derde partijen die diensten leveren op het gebied van de opsporing en voorkoming van illegale handelingen en inbreuk op onze voorwaarden. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in deze voorwaarden omschreven.

Lucky Dog Car Club is gerechtigd derden toegang te geven tot uw advertenties teneinde hen in staat te stellen uw advertentie op hun website te promoten. Lucky Dog Car Club is gerechtigd uw advertenties weer te geven op andere door Lucky Dog Car Club beheerde websites. Indien uw advertentie uw persoonsgegevens bevat, dan kunnen uw persoonsgegevens tevens onderdeel uitmaken van (het deel van) uw advertentie dat op de desbetreffende website te zien is. Indien u dit wilt voorkomen raden wij u aan geen persoonsgegevens in de advertentie zelf te zetten, doch enkel in de daarvoor bestemde velden bij het aanmaken van uw account.

13.0 Gebruik van informatie van Lucky Dog Car Club

U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op Lucky Dog Car Club uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven. Indien u een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders of gebruikers verstuurt via de website van Lucky Dog Car Club of indien wij klachten ontvangen over dergelijke berichten kunnen wij uw gebruik van onze dienst beperken.

Lucky Dog Car Club kan berichten die via de websites van Lucky Dog Car Club sites worden verstuurd blokkeren door middel van automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.

14.0 Totstandkoming overeenkomst

Direct na het invullen van uw advertentie en kiezen voor opslaan komt de overeenkomst tot stand. U kunt uw advertentie na het plaatsen op elke gewenst moment nog wijzigen. U kunt geen gebruik maken van uw herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), aangezien de overeenkomst tussen u en Lucky Dog Car Club onmiddellijk na het aangaan van de advertentie overeenkomst wordt uitgevoerd.

15.0 Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Lucky Dog Car Club kunt u indienen door middel schriftelijk een brief toe te zenden aan Lucky Dog Car Club. Klachten dienen binnen een redelijke termijn nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd (waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn) volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Lucky Dog Car Club zal ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal Lucky Dog Car Club u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

16.0 Algemeen

Deze voorwaarden en eventuele overige voorwaarden en/of regels vermeld op Lucky Dog Car Club vormen de hele overeenkomst tussen Lucky Dog Car Club en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda dan wel bij de bevoegde rechter in de plaats waar Lucky Dog Car Club haar hoofdvestiging heeft, tenzij Lucky Dog Car Club de voorkeur geeft aan een andere, krachtens de Wet, bevoegde rechter.

Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze voorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving. Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreuk makend materiaal moeten uw berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan Lucky Dog Car Club, Postbus 163, 4900 AD Oosterhout. Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post. Kennisgevingen door ons aan u gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending.

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere met enige specifieke opdrachtgever (gebruiker) overeen te komen wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de betreffende opdrachtgever/gebruiker en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met Lucky Dog Car Club via het contactformulier.

17.0 Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, echter kunnen wij niets aangaande beveiliging aan u garanderen.

18.0 Prijzen en Betaling

18.1 Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen in € / EURO exclusief omzetbelasting

18.2 Afrekening en voorschot

Eventuele afrekening door Lucky Dog Car Club geschiedt nadat uitvoering van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden dan wel daarmee is aangevangen. Lucky Dog Car Club is evenwel bevoegd een voorschot van haar opdrachtgever te verlangen ter hoogte van maximaal de te verwachten door haar te maken out kosten en de overeengekomen of overeen te komen vergoeding conform deze voorwaarden. Door het plaatsen van een advertentie wordt deze direct geëffectueerd, zodat ontbinding in de zin van overeenkomsten op afstand niet aan de orde is.

18.3 Betaling

U bent verplicht om betalingen giraal, dus door middel van bank- of giro-overboeking dan wel per I-Deal aan ons te verrichten. De formele plaats van betaling is die plaats waar Lucky Dog Car Club op het moment van verschuldigdheid van de vordering feitelijk haar hoofdkantoor houdt en bij gebreke daarvan haar statutaire vestigingsplaats.

Zolang enig gedeclareerd voorschot of declaratie niet is betaald, is Lucky Dog Car Club niet gehouden om met de (overige) werkzaamheden aan te vangen dan wel die voort te zetten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Dit lijdt in geen geval tot een toerekenbare tekortkoming van Lucky Dog Car Club, maar wordt gezien als schuldeisersverzuim door u.

Betaling van de declaratie dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum. Deze termijn wordt aangemerkt als fatale termijn in de zin der wet. Bij niet of niet-volledige betaling bent u van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor door Lucky Dog Car Club een ingebrekestelling aan u hoeft plaats te vinden.

Indien de betalingstermijn van een declaratie is verstreken, zonder dat deze volledig is voldaan, zijn alle openstaande declaraties direct opeisbaar. Deze zijn tevens direct opeisbaar in het geval van bedrijfsovername of -fusie, faillissement of onder bewind- of curatele stelling van u en eventuele toepassing op u van de wet schuldsanering natuurlijke personen of surseance van betaling.

Betalingen aangaande het aan Lucky Dog Car Club toekomende, worden als volgt toegerekend, ongeacht uw andere instructies of omschrijvingen: zij strekken eerst in mindering op gerechtelijke kosten, vervolgens op buitengerechtelijke kosten, daarna op lopende rente, voorts op reeds verschenen rente. Vervolgens op opeisbare vorderingen en daarna op de oudst openstaande vordering.

Zolang alle vorderingen van Lucky Dog Car Club op u niet zijn voldaan, heeft Lucky Dog Car Club de bevoegdheid diens verplichting tot afgifte van alle onder deze berustende stukken en andere goederen op te schorten, totdat u van al uw verplichtingen jegens ons, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande declaraties, heeft gekweten.

18.4 Niet-tijdige betaling en kosten van invordering

Bij niet-tijdige betaling wordt aan u, in geval van een bedrijf de wettelijke handelsrente, en in geval van een natuurlijk persoon niet handelend in het kader van beroep of bedrijf: de wettelijke rente, in beide gevallen vermeerderd met 8% in rekening gebracht, evenwel met een minimum van 15% per jaar. De rente is alsdan verschuldigd vanaf de factuurdatum. Aan het einde van het jaar wordt de tot dan verschuldigde rente bij de verschuldigde hoofdsom opgeteld en wordt de rente over dat cumulatieve bedrag berekend.
Tevens komen alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invordering voor rekening van opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden tussen partijen, niet zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf forfaitair vastgesteld op 15% van de totale vordering, inclusief verschuldigde rente, en te vermeerderden met die rente, ongeacht de hoogte van de vordering, evenwel met een minimum van € 40,00. Dit bedrag is door u tevens verschuldigd, ook indien slechts één enkele brief, fax, sms of e-mail is verzonden of telefonisch of persoonlijk contact is geschied en ongeacht of dit door een gemachtigde of door Lucky Dog Car Club zelf is bewerkstelligd en ongeacht of deze kosten reeds door een tot invordering gemachtigde aan Lucky Dog Car Club in rekening zijn gebracht of niet.

Ten aanzien van de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt hetzelfde, met dien verstande dat ten aanzien van de wettelijke kosten de in de Wet voorgeschreven tarieven gelden.

Aangaande de kosten voor de inschakeling van een gerechtsdeurwaarder geldt tevens dat alle kosten van procesintroductie, conservatoire- en executoriale maatregelen voor rekening van opdrachtgever komen ter hoogte van het daadwerkelijk in rekening te brengen bedrag met een minimum van het tarief BTAG in het geval van inschakeling van een gerechtsdeurwaarder, ongeacht of deze reeds aan Lucky Dog Car Club in rekening zijn gebracht of niet.

Voor zover de kosten van een procedure voor de bevoegde (overheids-) rechter of arbitragecommissie dan wel een mediator aan de zijde van Lucky Dog Car Club meer bedragen dan de kosten die in de betreffende procedure aan Lucky Dog Car Club worden toegewezen, geldt dat het bedrag aan kosten dat het toegewezen bedrag overstijgt, tevens door opdrachtgever aan Lucky Dog Car Club verschuldigd is, ongeacht of die kosten reeds aan de betreffende persoon of instantie zijn voldaan of niet en ongeacht welke werkzaamheden daarvoor zijn uitgevoerd, in die zin dat zij op gelijke voet verschuldigd zijn als vermeld in de tweede alinea van dit lid.

18.5 Bezwaren, opschorting, verrekening en cessie

Eventuele bezwaren tegen de declaratie dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt en wel binnen acht dagen na de verzenddatum van de declaratie bij gebreke waarvan u geacht wordt met de declaratie te hebben ingestemd.
U bent niet bevoegd tot opschorting van betaling of tot verrekening, Lucky Dog Car Club is dat wel. Cessie (overdracht) van vorderingen op Lucky Dog Car Club is uitgesloten, Lucky Dog Car Club kan haar vorderingen op u wel overdragen aan derden.